Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ventive bv, specifiek voor de Nelson producten

Overheulestraat 214, 8560 Wevelgem – BE0730 895 691

Exploitatiezetel: Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem

Dienstverlening

De dienstverlener verleent onder andere volgende diensten als uitgeverij:

-het ontwikkelen van totaalprojecten techniek en STEM voor het lager en secundair onderwijs; 

-het verkopen van volledige bouwpakketten aan particulieren; 

Het materiaal wordt door de consument bij de dienstverlener aangekocht om vervolgens te gebruiken in de scholen van de consument. 

In onderhavige algemene voorwaarden worden volgende begrippen gehanteerd:

-De dienstverlener- de onderneming: Onderneming  ( commerciële benaming: Nelson ) 

-De consument: diegene die de opdracht geeft aan de dienstverlener of goederen bestelt en/of koopt, of een abonnement afsluit of losse bouwdozen aankoopt;

-Partijen: de dienstverlener, of de onderneming en de consument


Onderhavige algemene voorwaarden gelden enkel voor de educatieve bouwdozen bestemd voor particulieren en onder de commerciële benaming van ‘Nelson – Bouw, ontdek, en leer’, afgekort Nelson.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen,  en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen “Onderneming of de consument”. 

Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


Door het ondertekenen “voor akkoord” van de bijlage aan de algemene voorwaarden of door bevestiging via e-mail van de tarieven of aankoop via e-commerce, bevestigt de consument kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden van de dienstverlener. Alvorens enige betaling uit te voeren, wordt de consument gevraagd om bijgevoegde algemene voorwaarden te lezen en goed te keuren. Wanneer op een aanbod wordt ingegaan van de onderneming bevestigt de consument hiermee impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 


In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen voor het geval die er zouden zijn. 


Door een beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst, product van de webshop van de onderneming ontvangt de consument onderhavige voorwaarden waarvan hij voorafgaandelijk kennis van heeft genomen. Ze zijn hem op deze manier tegenstelbaar en van toepassing.


Prijzen 

Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief 21% btw. 

Transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. 


In het geval van een prijsverhoging bij een abonnementsformule wordt de consument tijdig, en uiterlijk een maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde prijs op de hoogte gebracht.


In geval een educatieve bouwdoos door de consument wordt teruggestuurd naar de onderneming om welke reden dan ook, betaalt de consument de transportkosten zelf. Afhankelijk van de door de onderneming genomen beslissing kunnen transportkosten aan de consument worden vergoed en wordt dit verrekend bij het versturen van een nieuwe eductieve bouwdoos. 


Totstandkoming overeenkomst

De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.


Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.

De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.

De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

a) de identiteit, het postadres, en het e-mailadres van de ondernemer;

b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;

c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;

d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen (van toepassing voor een abonnement) en eventuele kosten;

e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;

f) indien de consument herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;

g) indien de consument geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de consument afstand doet van zijn recht op herroeping;

h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de consument na aankoop;

i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;

j) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de consument op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.


Uitvoering van de overeenkomst

De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door de onderneming steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.


Indien de consument zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft, ontvangst te nemen van het geheel of van een gedeelte van de diensten, na hiertoe te zijn aangemaand bij aangetekend schrijven, heeft de dienstverlener de keuze hetzij de tenuitvoerlegging van het contract te eisen hetzij de ontbinding ervan; in dit laatste geval is een schadevergoeding aan de dienstverlener verschuldigd dewelke op niet herleidbare en forfaitaire wijze wordt vastgesteld op 15 % procent van de contractprijs of van het niet nagekomen gedeelte ervan, onverminderd bewijs van hogere schade.

De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de consument. Zijn eveneens redenen tot onmiddellijke beëindigen van de diensten:

-de consument vraagt bijkomende dienstverlening die onredelijk is in hoofde van de dienstverlener waarbij de dienstverlener dit gemotiveerd zal melden; 

-de dienstverlener meent dat ze niet tot een goed eindresultaat zal komen en zal dit gemotiveerd toelichten;

-de consument wijzigt zelf zaken aan de door de dienstverlener uitgevoerde diensten die leiden tot het niet goed verder uitvoeren van de dienstverlening door de dienstverlener; 

-een onrespectvolle behandeling door de consument van de dienstverlener; 

-de consument houdt na aandringen langdurig noodzakelijke informatie achter om de opdracht correct te kunnen uitvoeren.


Bij bestellingen via de webshop wordt een betaaloverzicht overhandigd bij levering. Mochten er bepaalde onderdelen ontbreken, dient de consument dit onmiddellijk aan de dienstverlener te melden. Zodra de dienstverlener hiervan tijdig op de hoogte (uiterlijk binnen de 7 dagen na levering ) is gebracht, worden de ontbrekende stukken zonder bijkomende kosten opgestuurd. 


De onderneming is niet verantwoordelijk voor de look- and-feel van een product. De consument kan een product niet weigeren of afkeuren op basis van persoonlijke voorkeuren.

Onderneming garandeert dat het product in overeenstemming is met alle vereiste wettelijke richtlijnen of richtlijnen in verband met veiligheid, milieu of andere voor zover deze zijn gespecificeerd in de specificatie.

CE-certificering wordt alleen uitgevoerd als dit expliciet in de specificatie is vermeld.

Alle documentatie die door Onderneming wordt geleverd is in het Engels.


Bezwaren worden enkel aanvaard binnen een termijn van 3 dagen via e-mail. Na deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk. 


Abonnementsformules: 

De consument koopt één educatieve bouwdoos aan en betaalt deze zonder verdere aankoopverplichting; 

De consument sluit een abonnement af voor de aankoop van 3 educatieve bouwdozen; 

De consument sluit een abonnement af voor de aankoop van 12 educatieve bouwdozen. Dit betreft een jaarthema-aankoop. 


Eén educatieve bouwdoos wordt maandelijks of anders overeengekomen via e-mail aan de consument bezorgd. 

De onderneming werkt met een track- en trace systeem voor wat betreft de levering zodat de aankoop kan gevolgd worden zowel door de onderneming als door de consument.

Wanneer een beschadigde bouwdoos toekomt, dient de consument dit binnen de 24u. te laten weten via e-mail info@createwithnelson.com aan de onderneming. Wanneer dit later gebeurt, beslist de onderneming zelf in hoeverre zij de beschadigde doos al dan niet terugneemt en onder welke voorwaarden. Deze afspraken worden schriftelijke via e-mail tussen onderneming en consument bevestigd. 


Herroepingsrecht 

De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 kalenderdagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Indien sprake is van een abonnement, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument de eerste educatieve bouwdoos heeft ontvangen.

Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de consument aangewezen derde wordt ontvangen.

Voor herroeping kan de consument het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.

Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de consument dat het recht op herroeping is uitgesloten:

a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;

b) overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, tenzij:

- het aanvullende dienstverlening waar de consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, betreft;

- het de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstel uit te voeren, betreft;

c) overeenkomsten tot de levering van producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid hebben;

d) overeenkomsten tot de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;


Bij het terugsturen van een educatieve bouwdoos dient de consument het volgende in acht te nemen: 

-terugsturen van de educatieve bouwdoos in de originele verpakking 

-alle onderdelen en zaken die meegeleverd waren mee terugsturen In geval de onderneming vaststelt dat niet alles mee werd teruggezonden, zal zij op aangetekende wijze binnen een termijn van 7 werkdagen reageren. Dit kan dan alsnog leiden tot een niet terugbetaling van desbetreffende bouwdoos. 


Ontbinding en beëindiging

Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.

Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.

Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van de alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de consument gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de consument uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.

Indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekozen voor een andere levering dan de door de ondernemer gekozen goedkoopste levering, is de ondernemer niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze terug te betalen.

Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen persoon, tenzij op grond van de aard van de aankoop deze door de ondernemer opgehaald dient te worden.

Tenzij overeen is gekomen dat de ondernemer de aankoop komt ophalen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de terugbetaling wanneer de ondernemer de aankoop heeft ontvangen of de consument een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan de ondernemer.

De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de consument, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de consument mede te delen dat deze kosten voor zijn rekening komen.


De consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de aankoop. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien de ondernemer de nodige informatie bij aanvang van de aankoop niet aan de consument heeft verstrekt.

De onderneming is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van gereedschap waaronder en niet beperkend een lijmpistool, soldeerbout, … dat nodig kan zijn voor het maken van een bouwdoos. Ouders dienen het nodige toezicht uit te oefenen over hun minderjarige kinderen en dienen steeds de voorschriften van de fabrikant te volgen in het juiste gebruik van gereedschap dat nodig is om alle instructies van de bouwdoos op te volgen. Overmacht

Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 


Auteursrecht en eigendomsrechten

De geleverde ontwerpen, onder welke vorm ook, blijven eigendom van de onderneming. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de onderneming, komen toe aan de onderneming. Indien dit toch gebeurt, is men van rechtswege schuldig aan oneerlijke concurrentie of een daad van namaking. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de onderneming en de consument wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, blijven deze rechten bij de onderneming.


Auteursrechthebbende

De onderneming garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Het is dan ook verboden illegaal kopieën te nemen. 


Garantie 

De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.

Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de ondernemer aan de consument, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.

Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de consument.


De onderneming levert nooit een eindproduct af aangezien het gaat om een educatieve bouwdoos. Alle gebruikte onderdelen zijn CE-gekeurd en in geval van fouten, geldt de fabrikantsgarantie.  


Verwerking persoonsgegevens

De dienstverlener kan in functie van  de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) in sommige gevallen aanzien worden als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de consument desgevallend een aparte verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. 


Voor onze privacystatement: https://nelson.be/privacy-policy/ . 


Betaling

Onze facturen zijn betaalbaar in de valuta waarin is gefactureerd en door middel van storting op een door de onderneming aangewezen bankrekening.


De onderneming heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

 

De onderneming heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling of volledige betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de onderneming, totdat de vooruitbetaling is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is de onderneming bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de consument aansprakelijk voor de daaruit voor de onderneming voortvloeiende schade.


De onderneming is gerechtigd de afgifte van producten, diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.


Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de zeven dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eigen aanpassingen van de consument aan geleverde diensten heffen elke grond tot klacht op.


Indien de consument zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de consument van rechtswege in verzuim. In het geval dat de consument na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de consument over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.


Betaling e-commerce:

Betalingen voor online-aankopen, gebeuren via een betaalknop op de webshop via de betaalprovider Mollie. Levering

De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.

Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.

De consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.

Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.

Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument, betaalt de ondernemer het betaalde bedrag voor het resterende abonnement terug. 


Kennisgevingen

Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte.


Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle partijen. Deze wijzigingen zullen als bijlage bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegd worden.


Klachtenprocedure

Algemene klacht

Elke klacht in verband met de samenwerking met de onderneming dient door de consument via e-mail binnen de 8 kalenderdagen vanaf moment van kennisname te worden gemeld op het e-mailadres: info@createwithnelson.com.

Elke klacht na deze termijn is niet meer ontvankelijk. 


Inbreuken op de wetgeving

De Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Meld een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk op het onlinemeldpunt: meldpunt.belgie.be​​​​​​​


Een geschil minnelijk beslechten?

Om er een beroep op te kunnen doen, moet u vooraf getracht hebben tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de onderneming.


Consumentenombudsdienst


Koning Albert II-laan 8 bus 1

1000 Brussel

Tel.: +32 2 702 52 20

Fax: +32 2 808 71 29

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Website: https://www.consumentenombudsdienst.be


Op het volgende adres vindt u een onlineformulier: https://mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulierGeschillen en toepasselijk recht

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen de dienstverlener en de consument de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld krachtens Belgisch recht.  De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


Op alle contracten met de dienstverlener en leveringen en werken door de dienstverlener is enkel het Belgische recht van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en alle bijlagen. In geval van geschil dienen partijen zich te wenden tot de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, tenzij een partij vooraf aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om een scheidsgerecht te vormen met één of drie scheidsrechters, te kiezen uit het tableau van www.arbiters.be. Het scheidsgerecht zal de Standard Dispute Rules van het Instituut voor Arbitrage toepassen. Deze overeenkomst vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.